• Control Room

ຫ້ອງຄວບຄຸມ

ຫ້ອງຄວບຄຸມ

Lanzhou, Big-date Control Center, 14.58㎡

Fuzhou, ສູນຕິດຕາມແສງສະຫວ່າງຂອງເມືອງ 24.3㎡ P1.56

Fuzhou, ສູນຕິດຕາມໂທລະຄົມຈີນ 27.54㎡ P1.56

ການບໍລິຫານການສະຫນອງພະລັງງານ 7.2㎡ P2.5

Maan mountain Steel Ltd ຫ້ອງປະຊຸມ, 12㎡ P2.5